Pytania i odpowiedzi

Nasi klienci CZĘSTO ZADAJĄ PONIŻSZE PYTANIA:

KOGO OBEJMUJE NNW KOMUNIKACYJNE? Ubezpieczenie NNW komunikacyjne przeważnie obejmuję kierowcę oraz pasażerów pojazdu w liczbie nie przekraczającej stosownego zapisu w dowodzie rejestracyjnym. Niektóre towarzystwa dodatkowo oferują również ubezpieczenie NNW dedykowane wyłącznie dla kierowcy pojazdu.
CZY AC PRZECHODZI NA NOWEGO WŁAŚCICIELA SAMOCHODU? Co do zasady, ubezpieczenie AC kończy się w chwili sprzedaży samochodu. Niektóre zakłady ubezpieczeń dopuszczają natomiast przepisanie AC, gdy nabywcą pojazdu jest osoba wcześniej użytkująca pojazd na podstawie leasingu.
JAK MOŻNA PRZENIEŚĆ ZNIŻKI NA WSPÓŁMAŁŻONKA? Najczęściej potrzebny jest dokument poświadczający zniżki współmałżonka oraz oświadczenie o pozostawaniu małżonków we wspólnocie majątkowej. Trzeba jednak pamiętać, iż każdy zakład ubezpieczeń stosuje w takiej sytuacji odmienną procedurę. Często wystarcza samo oświadczenie o zniżkach i pozostawaniu we wspólnocie majątkowej zawarte we wniosku ubezpieczeniowym.
JAK SZYBKO ODPRACOWUJE SIĘ ZNIŻKI? Nie ma tutaj jednej reguły. Uzależnione jest to od zasad, jakie stosuje dany zakład ubezpieczeń. Niekiedy wystarczy rok bezszkodowej jazdy by wrócić do wcześniejszego poziomu zniżek. U niektórych ubezpieczycieli wpływ na składkę może mieć natomiast nawet szkoda sprzed 5 lat.
CZY AC WZNAWIA SIĘ ? Umowa ubezpieczenia AC nie wznawia się.
CO SIĘ STANIE JEŚLI NIETERMINOWO ZAPŁACĘ ZA II LUB KOLEJNĄ RATĘ AC? Towarzystwo ubezpieczeń może wysłać przypomnienie na piśmie o nieopłaconej racie. Jeśli składka nie wpłynie do daty wskazanej w piśmie, ochrona wygasa, a ubezpieczyciel może żądać składki za czas udzielonej ochrony.
CZYM RÓŻNI SIĘ WARIANT SERWISOWY OD WARIANTU KOSZTORYSOWEGO? Podstawową cechą wariantu serwisowego AC jest to, iż naprawa pojazdu następuje na podstawie faktur wystawionych przez warsztat. Rozliczenia pomiędzy warsztatem a zakładem ubezpieczeń dokonywane są zazwyczaj bezgotówkowo. Do naprawy najczęściej stosuje się oryginalne części zalecane przez producenta. Wariant kosztorysowy polega na tym, iż koszt naprawy pojazdu ustalany jest na podstawie kalkulacji dokonanej przez przedstawiciela towarzystwa. Ubezpieczyciel wypłaca właścicielowi kwotę pieniężną, za którą sam musi zorganizować naprawę pojazdu. W kosztorysie stosuje się zazwyczaj ceny tzw. zamienników, a także często potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do wymiany (tzw. amortyzację). Trzeba jednak pamiętać, iż niektóre towarzystwa dopuszczają tylko kosztorysowy wariant likwidacji szkody dla starszych samochodów.
CO TO JEST UBEZPIECZENIE AC? Ubezpieczenie AC jest to ubezpieczenie pojazdu mechanicznego od uszkodzenia mechanicznego i kradzieży. Ochrona obejmuje zazwyczaj zderzenie z innym pojazdem, z przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu, ze zwierzęciem, działanie sił natury (m. in. powódź, huragan, grad). Istnieją również warianty ubezpieczenia AC, w których wiodącym ryzykiem jest kradzież pojazdu, natomiast nie obejmują swym zakresem zderzenia z innym pojazdem. Ubezpieczenia AC różnią się również sposobem likwidacji szkody.
CO TO JEST UBEZPIECZENIE ASSISTANCE? Jest to ubezpieczenie zapewniające kierowcy szybką pomoc w razie unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii lub innego zdarzenia. Ubezpieczenie to występuje w wielu wariantach różniących się zakresem i ceną. Najczęściej gwarantuje następujące świadczenia: próba naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, pojazd zastępczy. Wykupując ubezpieczenie assistance należy zwracać uwagę na limity dotyczące wspomnianych świadczeń.
CO TO JEST UBEZPIECZENIE OC? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego zakres reguluje ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczenie to chroni sprawcę wypadku oraz zapewnia poszkodowanemu wypłatę odszkodowania. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia OC jest najczęściej zawierana na okres 12 miesięcy. W pewnych przypadkach istnieje również możliwość wykupienia polisy na krótszy okres.
GDZIE MOGĘ SPRAWDZIĆ WAŻNOŚĆ UBEZPIECZENIA OC? Podając numer rejestracyjny lub numer VIN samochodu, ważność ubezpieczenia można sprawdzić na Portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. http://www.ufg.pl
CZY MOGĘ PRZERWAĆ UBEZPIECZENIE OC? Co do zasady, nie można odstąpić od umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych podczas jej trwania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy umowa taka zawierana jest na odległość (przez telefon lub Internet). Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów dopuszcza wówczas możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. Katalog sytuacji, w których dochodzi do rozwiązania umowy OC, zawiera art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
JEŚLI NIE OPŁACĘ TERMINOWO SKŁADKI ZA CAŁĄ POLISĘ OC, TO CZY BĘDZIE AUTOMATYCZNE WZNOWIENIE? Nie. Zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt. 1 ustawy, zawarcie następnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.
CO SIĘ DZIEJE Z POLISĄ OC W MOMENCIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU? CZY MOGĘ ODZYSKAĆ NADPŁACONĄ SKŁADKĘ? Polisę ubezpieczeniową należy przekazać kupującemu. Prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę (kupującego). Polisa po sprzedaży samochodu obowiązuje tylko do końca okresu, na jaki umowę zawarł zbywca pojazdu. Jeśli nabywca samochodu wypowie umowę przed jej zakończeniem, zbywcy pojazdu przysługuje zwrot nadpłaconej składki.
JAKA JEST KARA ZA BRAK OC? Powyżej 14 dni – 100 % opłaty karnej
Samochody osobowe – 3360 zł
Samochody ciężarowe – 5040 zł
Pozostałe pojazdy – 560 zł.
W przypadku, kiedy pojazd nie posiadał ubezpieczenia przez okres krótszy niż 14 dni, kara wynosi 20 lub 50% kwot wskazanych powyżej .
CZY UBEZPIECZENIE OC WYKUPIONE W POLSCE DZIAŁA TYLKO NA TERENIE POLSKI? Ubezpieczenie OC działa również na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
CO TO JEST I GDZIE JEST POTRZEBNA ZIELONA KARTA? Zielona Karta jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Wymagana jest w następujących państwach: Białoruś, Rosja, Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Maroko, Mołdawia, Turcja, Izrael, Iran, Tunezja, Ukraina, Macedonia.
CO TO JEST UBEZPIECZENIE GRANICZNE? Jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu zarejestrowanego za granicą, który nie posiada ważnej Zielonej Karty. Ubezpieczenie graniczne nie dotyczy pojazdów zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zawierane jest na co najmniej 30 dni.

Informacje o firmie

Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa
Jolanta Szczepańska-Chabas

ul. Hynka 8
(w pobliżu Galerii Bałtyckiej)
80-465 Gdańsk-Zaspa

(+48) 602 765 282

(+48) 509 834 641


tel. (0-58) 340 80 48,
tel. (0-58) 556 51 27
fax. (0-58) 557-41-79

Zapraszamy:
poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00
sobota: 9.00 - 12.00